O nas

"A ten zwycięzcą - kto drugim da najwięcej światła od siebie..."

/A. Asnyk, Dzisiejszym idealistom./Nasze Przedszkole powstało 1991 roku. Od 2009 roku posiadamy oddziały zamiejscowe. W tym też roku stanowisko dyrektora przedszkola objęła P. Iwona Karolewska i jest nim do dziś.
W 2011 obchodziliśmy jubileusz 20 - lecia połączony z nadaniem nazwy ISKRA.
Przedszkolną rodzinę stanowią: dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy a nadrzędnymi wartościami, którymi kierujemy się w codziennej pracy są:

 1. bezpieczeństwo,
 2. życzliwość,
 3. tolerancja,
 4. otwartość,
 5. kreatywność,
 6. przestrzeganie Konwencji Praw dziecka


Zapewniamy:
 • bardzo dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie wzbogacającą swój warsztat pracy, wspomagającą dzieci w rozwijaniu uzdolnień niezbędnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (dobroć, tolerancja, empatia, zaradność, odporność emocjonalna, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania),
 • troskliwą opiekę i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju,
 • zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci,
 • wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, dogodne formy kontaktu rodzica z nauczycielem,
 • indywidualne traktowanie każdego dziecka.


Oferujemy:
 • aktywne metody pracy, programy autorskie i projekty edukacyjne tworzone na potrzeby naszego przedszkola, naszych dzieci i rodziców,
 • zajęcia dodatkowe (rytmika, język angielski, zajęcia plastyczne, zajęcia parateatralne, taneczne, dramowe, zumbę),
 • wycieczki edukacyjne,
 • uroczystości rodzinne, przedszkolne i grupowe,
 • udział dzieci i rodziców w konkursach przedszkolnych, imprezach okolicznościowych, zajęciach otwartych, spotkaniach z przedstawicielami służby zdrowia, policji, straży pożarnej i miejskiej,kultury,
 • udział w akcjach charytatywnych o zasięgu ogólnopolskim i naszym lokalnym.
Przedszkolowo.pl logo